Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Actuele regelgeving

 1. Erkenningen en bevoegdheden die zijn verleend krachtens de Erkenningsregeling snelheidsbegrenzers en de LPG-erkenningsregeling, zoals die regelingen luidden voor de inwerkingtreding van deze regeling, worden gelijkgesteld met erkenningen en bevoegdheden die zijn verleend krachtens deze regeling.

 2. 84.

  Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit voertuigen in werking treedt.  
 3. 85.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanpassing voertuigen.  

  Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.  

  DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

  mw. drs. M.H. Schultz van Haegen