Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Actuele regelgeving

 1. Erkenningen en bevoegdheden die zijn verleend krachtens de Erkenningsregeling snelheidsbegrenzers en de LPG-erkenningsregeling, zoals die regelingen luidden voor de inwerkingtreding van deze regeling, worden gelijkgesteld met erkenningen en bevoegdheden die zijn verleend krachtens deze regeling.

 2. 84.

  Laatst gewijzigd: 01-01-2021
  Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit voertuigen in werking treedt.  
 3. 85.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanpassing voertuigen.  

  Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.  

  DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

  mw. drs. M.H. Schultz van Haegen