Hoofdstuk 1 Algemeen

Actuele regelgeving

 1. Afdeling 1. Begripsbepalingen

  Artikel 1

  1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  erkenning GWC: een erkenning om de in hoofdstuk 4 van deze regeling vermelde werkzaamheden te verrichten;
  erkenning gasinstallaties: erkenning om de installatie van LPG-gasinstallaties in motorrijtuigen te keuren;
  erkenning wijziging constructie: een erkenning als bedoeld in artikel 100 van de wet die kan bestaan uit een erkenning GWC of een erkenning gasinstallaties; erkenninghouder: houder van een erkenning als bedoeld in artikel 100 van de wet;
  keuring: keuring als bedoeld in artikel 98 van de wet;
  keuringseisen: op de desbetreffende voertuigcategorie op basis van de Regeling voertuigen toepasselijke toelatingseisen en permanente eisen;
  LPG-technicus: persoon die beschikt over een diploma als bedoeld in artikel 11 en die bij de Dienst Wegverkeer is aangemeld;
  opnamekaart gasinstallatie: bewijs volgens een door de Dienst Wegverkeer vastgesteld model dat de gasinstallatie overeenkomstig deze regeling is gekeurd; onderzoeksgerechtigde: erkende onderneming of instelling die gerechtigd is tot het afgeven van certificaten van herkeuring ten aanzien van bepaalde categorieën meetmiddelen die in gebruik zijn bij erkenninghouders;
  steekproef: de steekproefsgewijze herkeuring als bedoeld in de artikelen 102, 132e, vierde lid, en 132m van de wet;
  werkplaats: een perceel of enkele kadastraal aangrenzende percelen waar een erkenninghouder als bedoeld in artikel 100 van de wet of een erkenninghouder als bedoeld in artikel 132k, eerste lid, van de wet zijn werkzaamheden verricht. De ruimte kan bestaan uit één of meer besloten ruimten gelegen in één gebouw, dan wel in verscheidene belendende of nagenoeg belendende gebouwen, bedoeld om deel uit te maken van een werkplaats;
  wijziging constructie: wijziging in de bouw of inrichting van een ingevolge hoofdstuk 3 van de wet tot het verkeer op de weg toegelaten voertuig;
  wet: wegenverkeerswet 1994.

  2.  In deze regeling wordt verstaan onder:
  richtlijn 93/34/EEG: richtlijn nr. 93/34/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1993 betreffende de voorgeschreven opschriften op twee-of driewielige motorvoertuigen (PbEG 1993, L 311);
  richtlijn 2007/46/EG: richtlijn nr. 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (PbEU 2007, L 263); VN/ECE-reglement 115: VN/ECE-reglement 115 als bedoeld in bijlage VA van de Regeling voertuigen. 

  3.  Artikel 1.3 van de Regeling voertuigen is van overeenkomstige toepassing.

 2. Afdeling 2. Aanvraag erkenning

  Artikel 2

  1. Een erkenning wijziging constructie kan worden verleend aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon voor een of meer in Nederland gevestigde werkplaatsen, ter zake van de in hoofdstuk 2 met betrekking tot een erkenning gasinstallaties of in hoofdstuk 4 met betrekking tot een erkenning GWC aangegeven werkzaamheden.
  2. Een erkenning wijziging constructie kan op aanvraag worden verleend indien wordt voldaan aan de in hoofdstuk 2 gestelde erkenningseisen.
 3. Artikel 3
  De aanvraag van een erkenning wordt met inachtneming van de door de Dienst Wegverkeer vastgestelde voorschriften ingediend bij de Dienst Wegverkeer.