Steekproef

Actuele regelgeving

 1. In het kader van het toezicht kan steekproefsgewijs herkeuring plaatsvinden op de door u afgemelde voertuigen. De RDW wijst deze voertuigen aan door een mededeling op het afmeldschermen de opnamekaart. Een medewerker van de RDW beoordeeld tijdens de steekproef de gehele procedure, de keuring en de afmelding behorende bij de keuring gasinstallatie.        

  Indien een voertuig aan een steekproefherkeuring moet worden onderworpen gelden er voor de erkenninghouder onder andere de volgende verplichtingen:  

  1.  het voertuig mag gedurende 90 minuten na het tijdstip van afmelding niet worden gewijzigd;  
  2.  er worden gedurende 90 minuten na het tijdstip van afmelding geen metingen verricht met betrekking tot het voertuig;      

  indien bij een steekproef blijkt dat een voertuig niet aan alle gestelde eisen voldoet wordt door de RDW-medewerker een steekproefcontrolerapport opgemaakt. Dit rapport moet door de RDW‑medewerker en door de LPG-technicus of erkenninghouder worden ondertekend;      

  Aan de RDW-medewerker moet alle medewerking worden verleend. Dat houdt onder andere in dat:

  1. de LPG-technicus die het voertuig heeft gekeurd en de opnamekaart gasinstallatie heeft ondertekend, aanwezig is;
  2. er feitelijke assistentie wordt verleend bij het uitvoeren van de steekproef;
  3. het voertuig, ongeacht het tijdstip van aanvang van de steekproef, niet uit de keuringsplaats wordt verwijderd gedurende de steekproef;
  4. de desbetreffende ruimte en deugdelijk functionerende apparatuur gedurende de steekproef beschikbaar worden gesteld.
  5. er inlichtingen worden verstrekt;
  6. de noodzakelijke bescheiden worden overlegd.  

  In het geval van telefonisch afzeggen van de steekproef door de RDW moet op de opnamekaart gasinstallaties op de regel ‘Steekproef uitgevoerd door’ worden vermeld: ‘Afgezegd om <tijdstip> door <naam RDW-medewerker>. Tevens moet de LPG-technicus hier zijn handtekening plaatsen.’  

  Voor nadere informatie zie de artikelen 75 en 76 Regeling aanpassing voertuigen.